Poprzedni
Sierpnia 2020
Następny
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Licznik odwiedzin:
Liczba dzisiejszych odwiedzin: 104
Liczba odwiedzin od dnia 07.02.2014: 227 159
Teraz on-line: 5

Wydarzenie

2012-07-11 11:35 Wiek: 8 yrs

Dofinansowanie do zakupu podręczników


Na podstawie Zarządzenia nr 137/B/2012 Burmistrza Świebodzina z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników dofinansowuje się:

 

 

Programem dofinansowania w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. (kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. tj. 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie).

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),    a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Rodzice zainteresowani pozyskaniem dofinansowania powinni złożyć wniosek w terminie do 06 września 2012 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

 

Akty prawne dotyczące programu "Wyprawka szkolna" dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

 

Tekst rozporządzenia: http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/tekst%20rozporzdzenia%20skierowany%20do%20ogoszenia%20w%20dzienniku%20ustaw.pdf

Pliki do pobrania:

WNIOSEK NR 1

WNIOSEK NR 2