Poprzedni
Sierpnia 2020
Następny
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Licznik odwiedzin:
Liczba dzisiejszych odwiedzin: 104
Liczba odwiedzin od dnia 07.02.2014: 227 159
Teraz on-line: 5

Wydarzenie

2012-07-19 13:49 Wiek: 8 yrs

Zaproszenie do składania ofert na roboty remontowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą w Świebodzinie, Osiedle Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin, tel. 068 475 22 76 fax. 068/ 475 2275, strona internetowa www.psp6swiebodzin.com.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest : remont schodów przy wejściu głównym do budynku szkoły1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454553000-7  remonty budynków.
2. Sposób i termin składania ofert:

2.1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 27.07.2012 r.

       do godz. 12.00 pod adresem:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świebodzinie
Osiedle Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

2.2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2.3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia w miejscu wskazanym  w

        pkt. 2.1., a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym                                         

2.4. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:    remont schodów wejściowych

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcia robót od dnia ustalonego w podpisanej umowie

- zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2012r.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % cena.

5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Justyna Więckiewicz tel.: 068 4752275

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) - zgodnie z

art. 4 ust. 8.

W załączeniu:
- formularz ofertowy>>

            - kosztorys ofertowy>>